DeutschEAUTARCIEEnglishEAUTARCIEEspañolEAUTARCIEFrançaisEAUTARCIEItalianoEAUTARCIE MagyarEAUTARCIENederlandsEAUTARCIE
Eautarcie - Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
HomepageInleidingEcologische afwateringRegenwater opvangenZuivering van grijs waterWaterloze toilettenEAUTARCIE wereldwijdHet gezamenlijke beheer van water en biomassaBezinningen over waterbeleidSitemap EAUTARCIE, Duurzaam waterbeheer voor de wereld
Inleiding
Samenvatting

Presentatie van Joseph Országh

Curriculum vitae

Over mijn wetenschappelijk werk

Ecologisch watergebruik

De tekst op deze pagina werd voor het eerst gepubliceerd in het Frans op www.eautarcie.com: in 2003

Dit hoofdstuk is aangepast en vertaald uit het Frans door Jos Debouvere. De Nederlandse versie werd voor het eerst op deze pagina gepubliceerd www.eautarcie.org: 2010-10-04

Laatste update: 2015-03-29

Joseph Országh het curriculum vitae

József ORSZÁGH

geboren in Budapest op 21 maart 1937. getrouwd, 3 kinderen.

 


1955 : Industrieel Ingenieur elektromechanica.

1955-56 : Studies aan de Polytechnische School van Budapest, onderbroken door de revolutie van Budapest. Nam deel aan de strijd tegen de Sovjets.

1957 : Aankomst in België, verkrijgt het statuut van politiek vluchteling. Tot Belg genaturaliseerd in 1969.

1961 : Licentiaat in de scheikunde aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

1969 : Doctor in de scheikunde aan de ULB.

1969-71 : Assistent aan de Polytechnische Faculteit van Bergen bij Professor Vander Poorten (elektrochemie).

1971 : Assistant aan de Staatsuniversiteit van Bergen bij Prof. P. Fierens (materiaalkunde).

1971-82 : Gedetacheerde aan de Nationale Universiteit van Zaïre tijdens een langdurige missie in het kader van de interuniversitaire samenwerking. Gewoon hoogleraar aan de Polytechnische Faculteit van Lubumbashi (Zaïre), Vice-voorzitter van deze faculteit.

1975 : Benoemd tot werkopziener aan de Université de Mons-Hainaut (UMH) bij Professor P. Fierens (algemene scheikunde en materiaalkunde).

1982 : Herbenoeming tot werkopziener aan de Université de Mons-Hainaut.

1983 : Bouw van een fotovoltaïsche centrale van 5 kVA in Zaïre.

1983-86 : Expert ACCT in hernieuwbare energie. Missies in Zaïre en in Burundi.

1983-88 : Opzetten van een plattelandsontwikkelingsproject in Zaïre.

1982-86 : Gastprofessor aan de Polytechnische Faculteit van Lubumbashi.

1989 : Benoemd tot lid van de Commissie Water van het Waalse Gewest, als vertegenwoordiger van de Vrienden van de Aarde. Hij zal er tot 2003 zetelen.

1993-97 : Lid van het Bureau van de Commissie Water.

1987 : Verbonden aan de Dienst Toegepaste Scheikunde van Prof. J-J. Tondeur.

2000 : Onafhankelijk onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Scheikunde van het UMH.

2002 : Met pensioen.

Onderzoeksdomeinen

Theoretisch onderzoek:

Vloeistofthermodynamica, kinetisch onderzoek van chemische reacties in oplossingen, van reacties onder hoge druk, diffusie in vaste stoffen, spectroscopie UV-zichtbaar licht, elektrochemisch onderzoek van waterige oplossingen (onvolledige redoxsystemen), diffusiefenomenen, elektronenoverdrachtsreacties in waterig milieu.

Toegepast onderzoek:

Het op punt stellen van nieuwe bouwmaterialen, opsporing van frauduleuse melkverwerking, onderzoek van koper in de hydrometaalkunde, analyse van landbouwecosystemen, studie van de natuurlijke cycli met betrekking tot water, problemen met de bescherming van grondwater, sanitaire studies, studie van de fysico-chemische factoren voor de drinkbaarheid en biocompatibiliteit van water, beheersing van de vervuiling door dierlijke aal, sanering van industriële sites.

Belangrijkste resultaten

Noot : In de loop van mijn carrière heb ik mij tot doel gesteld, niet zozeer oplossingen te zoeken voor wetenschappelijke problemen, maar wel directe of indirecte oplossingen te vinden voor praktische problemen.

Daarom vermeld ik in wat volgt enkel die resultaten die mij van belang lijken als mijlpalen in mijn wetenschappelijke loopbaan.

In sommige gevallen zijn de resultaten de vrucht van samenwerking met andere onderzoekers.

Fundamentele aspecten:

- Voorstel voor een praktische vergelijking voor normale vloeistoffen, gebaseerd op het kooimodel met de potentiaalfunctie ontwikkeld door Lennard-Jones en Devonshire. Dit is een isotherme vergelijking die voldoende experimenteel onderzocht is voor reële vloeistoffen, en equivalent aan die van Boyle-Mariotte voor de gassen. Door zijn grote eenvoud zou deze vergelijking zelfs in het basiswetenschappelijk onderwijsprogramma op zijn plaats zijn. Vertrekkend vanuit enkele eenvoudige grootheden (thermisch uitzettingscoëfficiënt, samendrukbaarheidscoëfficiënt) gemeten ten aanzien van de atmosferische druk, kan men, dank zij deze vergelijking, alle thermodynamische functies van vloeistoffen onder hoge druk berekenen.

- Voorstel voor een wiskundige uniformisering om tegelijkertijd protonische en elektrionische reactie-overdrachten in waterige oplossingen te behandelen. Studie van elektronische activiteit in waterige oplossingen om de redoxeigenschappen ervan te kunnen beschrijven. pH-equivalente theorie (protonische activiteit) voor waterige oplossingen. Dank zij deze originele benadering kan men de studie van onvolledige redoxsystemen aanvatten (oplossingen die slechts de gereduceerde of geoxideerde vorm van een redoxkoppel bevatten) en de werkelijke reactiviteit van redoxsystemen beoordelen. Deze fundamentele en eenvoudige theorie heeft ook zijn plaats in de basishandboeken voor algemene scheikunde en zelfs in het secundaire onderwijsprogramma voor chemie. De theorie van de elektronische activiteit van waterige oplossingen, die het begrip redoxonverschilligheid introduceert naast dat van de zuur-baseneutraliteit, heeft interessante toepassingen in zeer verscheiden domeinen zoals in de studie van de biocompatibiliteit van drinkwater, de hydrometallurgie door bacteriële activiteit, de zuivering van restwater, enz.

Toegepaste aspecten:

- Het op punt stellen van een constructiemateriaal uit geobeton zonder bakken op hoge temperatuur (energiebesparend).

- Voorstel voor bio-elektronische criteria voor de biocompatibiliteit van een drinkbaar water. Integraal beoordelingssysteem voor regenwater voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van drinkwater.

- Het autonome huis vanuit wateroogpunt, het systeem EAUTARCIE, uitsluitend gevoed door regenwater en zonder lozing van restwater in de natuurlijke wateren, zonder riolering of zuiveringsstations. Het op punt stellen van twee commerciële systemen: PLUVALOR of het integrale gebruik van regenwater en TRAISELECT of de selectieve behandeling van huishoudelijk restwater. Daaruit zijn twee Waalse kmo’s gegroeid. Sedert een tijd hebben deze bedrijven hun activiteit stopgezet en worden de systemen PLUVALOR en TRAISELECT op dit ogenblik niet meer aangeboden.

- Voorstel voor een recyclagemethode voor de vuilvracht van zwart huishoudelijk water. Eenvoudige en goedkope technische oplossingen. Het op punt stellen van een waterloos toilet van de derde generatie – het strooiseltoilet – waarvan de werking gebaseerd is op het verhinderen van de activiteit van urease en van andere enzymen door plantaardige cellulose.

- Interacties tussen biomassabeheer, waterbeheer en het klimaat binnen een ecosysteem (studie nog aan de gang).

- Composteermethode voor neutralisering van bodemvervuiling door zware metalen. Een methode die tegelijk dienst doet als oplossing van de vervuiling van landbouwgronden door overbemesting en van zwaar vervuilde industriële terreinen. De zware metalen worden biologisch geneutraliseerd.

- Lancering van het begrip geïntegreerde sanering, een wetenschappelijke en technische handelswijze die het begrip sanering fundamenteel wijzigt: men vervangt het onderzoek naar efficiënte zuivering door onderzoek naar een minimale impact op het leefmilieu; introductie van het begrip leefmilieuprestatie door rekening te houden met de totale ecobalans.

Voornaamste publikaties

Hieronder vermelden we enkel die publikaties die niet louter door wetenschappelijke specialisten gelezen kunnen worden. In de loop van mijn carrière heb ik voorrang gegeven aan oplossingen voor concrete praktische problemen, liever dan een groot aantal publikaties voort te brengen waarin enkel specialisten geïnteresseerd zijn. De lijst van een veertigtal publikaties in internationale tijdschriften ligt bij ons ter beschikking.

- J. ORSZÁGH, Ph. LAMBILIOTTE, Sur l'équation d'état de Tait-Tammann pour les liquides. Établissement de l'équation d'état des liquides normaux. L'actualité chimique, déc. 1980. p.28-32.

- J. ORSZÁGH, P. FIERENS, Fabrication de matériaux de construction à partir de matières premières zaïroises peu onéreuses. in Appropriate Building Materials for low cost Housing. Éd. E.& F.N. Spon, London (1983).

- J. ORSZÁGH, Réactions d'oxydo-réduction et acido-basiques. Vers une approche théorique et expérimentale plus cohérente.

Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 1, 23-34 (1990)

- J. ORSZÁGH, L'eau en tant que système rédox.

Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 2, 81-97 (1991)

- J. OSZÁGH, Quelques aspects physico-chimiques des coordonnées bio-électroniques.

Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 4, 45-62 (1992)

- J. ORSZÁGH, Concepts de base de la bio-électronique.

Sciences du Vivant (Paris, éd. Arys), 5, 77-87 (1993)

- J. ORSZÁGH, Ph. LAMIBILIOTTE, K. NANIZEYI, J-J. TONDEUR, The Concept of Normal liquids in Chemical Education.

13th European Conference on Thermophysical Properties, du 30 ouût au 3 septembre 1993 à Lisbonne.

- J. ORSZÁGH, La pluie, eau pure des nuages.

La Vie Naturelle (Paris, éd. Arys) n°80, fév. 1993. p.50-56.

- J. ORSZÁGH, Approche systémique du problème de traitement sélectif des eaux usées domestiques.

Tribune de l'Eau (CEBEDEAU), 45, n°6, P.89-94 (1992)

- J. ORSZÁGH, Le traitement sélectif des eaux usées et le cycle de l'azote.

Nouvelles de la Science et des Techniques (Bruxelles) 13, n°1 (1995) pp.271- 274.

- J. ORSZÁGH, La bio-électronique et l'eau alimentaire.

1er Symposium International sur la bio-compatibilité de l'eau, des boissons et de l'alimentation. Niederbronn-les-Bains (Alsace) 23-24 mars 1995.

- J. ORSZÁGH, The Integration of Water Policy and Other Policy Areas.

European Commission Conference on Community Water Policy, Brussels, 28-29 May 1996.

- J. ORSZÁGH, Utiliser une toilette sèche: une question de cohérence.

Humus News, vol. 13. n°2, pp.4-8. 1997.

- J. ORSZÁGH, Une eau potable ou biocompatible.

La Vie Naturelle, n°139. Juin 1998, pp. 83-88.

- J. ORSZÁGH, Eau: La pollution de nos W.-C..

Silence N°242, mars 1999. pp. 4-11.

- J. ORSZÁGH, Urban Water Management Technology in respect to Protecting the Agriculture Ecosystems. (en chinois)

Water Ressources and Hydropower Engineering, Vol. 31, n°7. july 2000. p. 58-60.

- J. ORSZÁGH, P. LOR, Assainissement intégré: une nouvelle vision de la gestion des eaux usées domestiques.

Journées Information Eau (JIE), 13-15 septembre 2000, Poitiers, France, conférence n°49, Tome 2 des comptes-rendus.

-J. ORSZÁGH, L'autonomie en eau dans la maison, sans pollution est désormais possible.

La Vie Naturelle (Paris, éd. Arys), N° 168, fév. 2001, pages 72-78.

- J. ORSZÁGH, Pour une gestion durable de l'eau dans le monde.

Science Frontières, n°63, mai 2001, p.24-25. (www.sciencefrontieres.com).

BOVEN

Home - Inleiding - Ecologisch sanitair beheer en EAUTARCIE - Regenwater opvangen - Grijswaterbeheer - Waterloze toiletten - EAUTARCIE wereldwijd - Het gezamenlijke beheer van water en biomassa - Bezinningen over waterbeleid - Sitemap